Prima pagină  »  Transparență  »  Achiziții
Achiziții
ANUNȚ DE PARTICIPARE
Publicat: 29.03.2024   

Anunț de participare privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru anii 2020-2023, prin procedura de achiziție...

ANUNȚUL DE PARTICIPARE

privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru anii 2020-2023, prin procedura de achiziție: concurs prin Cererea Ofertelor de Preț

                                                                                                         

 1. Organizatorul concursului: Administratorul Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”;
 2. Denumirea beneficiarului: Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”;
 3. IDNO: 1003600127354
 4. Adresa: mun. Chișinău, str. Andrei Doga nr. 26
 5. Date de contact: telefon +373 69 175 138
 6. E-mail și pagina web oficială a întreprinderii: info@manej.md, www.manej.md
 7. Pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.manej.md, rubrica Transparență / Achiziții
 8. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: activități ale bazelor sportive, locațiune
 9. Administratorul Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” invită societățile de audit interesate care îi pot satisface necesitățile să participe la concursul privind efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale ale întreprinderii pentru anii 2020-2023.
 10. O societate de audit poate depune o singură ofertă.
 11. Termenele și condiții:
 1. Societatea de audit prezintă scrisoarea de înaintare a ofertei de participare la concurs  până la data de „02” mai 2024, ora 17:00.  În cazul în care, scrisoarea  parvine după termenul indicat, aceasta este respinsă,  fără a fi examinată.
 2. Oferta de participare la concurs se prezintă în două exemplare (unul – pentru entitate, altul – pentru entitatea de audit) în plicuri sigilate, se întocmește pe blancheta cu antet a entității de audit în limba de română, clar, cu număr şi dată de ieşire, și conține următoarea informație:
 1. denumirea şi sediul entității de audit,  telefoanele  de  contact, poşta electronică,  rechizitele bancare;
 2. descrierea succintă a activității entității de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
 3. numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 4. perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 5. termenul de prezentare a scrisorii către Administratorul al întreprinderii și către conducere;
 6. termenul de prezentare a raportului auditorului;
 7. numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare individuale;
 8. utilizarea, după caz, a activității expertului, ținând cont de domeniul de activitate al întreprinderii;
 9. modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 26 al Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
 10. lipsa relaţiilor de afiliere cu întreprinderea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale întreprinderii, fondatorul întreprinderii, Consiliul de Administrație al întreprinderii, cu excepția statului;
 11. onorariul de audit;
 12. semnătura conducătorului și ștampila entității de audit.
 1. Prestarea serviciului se efectuează de persoane autorizate în temeiul Legii nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărârea de Guvern nr. 875 din 22.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, Hotărârea Consiliului de administrație expusă în Procesul – Verbal nr. 02/2024 din „26” martie 2024.
 2. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.
 3. Termenul-limită de depunere a ofertelor: „02” mai 2024, ora 17:00.
 4. Adresa la care trebuie transmise ofertele de participare: mun. Chișinău, str. A. Doga 26, Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”.
 5. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile.
 6. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 7. Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
 8.  Evaluarea și selectarea entităților de audit se efectuează de către Consiliul de administrație al Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” în mod transparent, conform prevederilor art. 8 alin. (7) lit. q) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală şi art. 41, art. 65 şi art. 69 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, ținând cont de informația expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul:

a) perioada de efectuare a auditului;

b) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele responsabile cu guvernanța și către conducere;

c) termenul de prezentare a raportului auditorului;

d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare individuale;

e)  lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului.

 1. Câștigător al concursului este desemnată entitatea de audit, selectată de către Consiliul de administrație al întreprinderii.
 2. Întreprinderea va contacta doar entitatea de audit câștigătoare, selectată de Consiliul de administrație și după ce entitatea de audit în conformitate cu prevederilor art.7 alin. (2) lit. i) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, va fi confirmată de fondator (Agenția Proprietății Publice).

 


Accesări: 161Achiziții

Publicat: 07.02.2024   
Accesări: 135
Ordinul nr. 01/24 din 02.01.2024 cu privire la desemnarea Comisiei de negocieri a Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” Citeşte mai mult...
Publicat: 18.01.2024   
Accesări: 174
Planului de achiziții și Anunțul de Intenție, al ÎS „Manejul de Atletică Ușoară” pentru anul 2024 Citeşte mai mult...
Publicat: 06.12.2023   
Accesări: 178
privind selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale, pentru anul 2023, prin procedura de achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2023   
Accesări: 158
privind selectarea repetată a entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru perioada 2016-2022, prin procedura de achiziție: concurs prin Cererea Ofertelor de Preț. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2023   
Accesări: 165
Invitația privind achiziționarea lucrărilor de reparație și reconstrucție a gardului, din jurul terenului sportiv cu nr. cadastral 0100423.231 utilizat în scop de antrenamente sportive, conform Proiectului. Cod CPV 45340000-2. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.09.2023   
Accesări: 288
Invitația privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a terenului terenul cu nr. cadastral 0100423.231 utilizat în scop de antrenamente sportive pentru atletism. Cod CPV 45111291-4 Citeşte mai mult...

1 - 10 din 14


© 2024 Manejul de Atletică Usoară    |   Site elaborat de Webdesign.md
PAGINA ÎN SUS